bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Akti Ouranoupoli

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Akti Ouranoupoli - Халкидики / Атон, Уранополис

Местоположение на Akti Ouranoupoli, Халкидики

разстояние до центъра: 2.8km


Стаи и настаняване в Akti Ouranoupoli

Хотел Akti Ouranoupoli се състои от 80 помещения, по-голямата част от които с гледка към остров Амулиани и Ситония. Модерни и просторни, напълно оборудвани предлагат комфортно настаняване на всички посетители.

Лято 2021 - Редовни цени

#903178

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Двойна стая
Закуска и вечеря
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни 261лв 236лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.
261лв 236лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
326лв 297лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
261лв 236лв 214лв
3 възрастни 351лв 319лв 288лв
Двойна стая
Пълен пансион
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни 355лв 308лв 283лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.
355лв 308лв 283лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
443лв 387лв 358лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
355лв 308лв 283лв
3 възрастни 493лв 425лв 394лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни 283лв 261лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.
283лв 261лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
355лв 326лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
283лв 261лв 236лв
3 възрастни 385лв 351лв 319лв
Двойна стая супериор
Пълен пансион
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни 378лв 331лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.
378лв 331лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
472лв 416лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
378лв 331лв 308лв
3 възрастни 526лв 459лв 425лв
Family room bunk bed
Закуска и вечеря
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.
319лв 281лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
319лв 281лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
319лв 281лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-5 г.
319лв 281лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
378лв 333лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
319лв 281лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 2-5 г.
378лв 333лв 288лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
319лв 281лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
378лв 333лв 288лв
3 възрастни 319лв 281лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.
378лв 333лв 288лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
378лв 333лв 288лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
319лв 281лв 243лв
Family room bunk bed
Пълен пансион
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.
414лв 353лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
439лв 371лв 333лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
414лв 353лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-5 г.
414лв 353лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
497лв 423лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
439лв 371лв 333лв
2 възрастни,
2 деца 2-5 г.
472лв 405лв 360лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
414лв 353лв 315лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
520лв 443лв 396лв
3 възрастни 461лв 387лв 349лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.
520лв 441лв 394лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
544лв 459лв 414лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
461лв 387лв 349лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни 308лв 283лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
308лв 283лв 261лв
Джуниър сюит
Пълен пансион
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни 403лв 355лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
403лв 355лв 331лв
Suite 2 brooms
Закуска и вечеря
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни 425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-5 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
2 деца 0-1 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-5 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
2 деца 6-11 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 2-5 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-5 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
3 деца 6-11 г.
479лв 425лв 373лв
2 възрастни,
3 деца 2-5 г.
425лв 378лв 331лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
425лв 378лв 331лв
3 възрастни 425лв 378лв 331лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.
425лв 378лв 331лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
425лв 378лв 331лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
425лв 378лв 331лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
425лв 378лв 331лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
425лв 378лв 331лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 0-1 г.
425лв 378лв 331лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
425лв 378лв 331лв
3 възрастни,
2 деца 2-5 г.
425лв 378лв 331лв
3 възрастни,
2 деца 6-11 г.
479лв 425лв 373лв
4 възрастни 425лв 378лв 331лв
4 възрастни,
1 дете 6-11 г.
479лв 425лв 373лв
4 възрастни,
1 дете 2-5 г.
425лв 378лв 331лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
425лв 378лв 331лв
Suite 2 brooms
Пълен пансион
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни 520лв 450лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.
520лв 450лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
544лв 468лв 421лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
520лв 450лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-5 г.
520лв 450лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
544лв 468лв 421лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
544лв 468лв 421лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
544лв 468лв 421лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
2 деца 0-1 г.
544лв 468лв 421лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-5 г.
520лв 450лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
2 деца 6-11 г.
567лв 488лв 441лв
2 възрастни,
2 деца 2-5 г.
520лв 450лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
520лв 450лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
567лв 488лв 441лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
567лв 488лв 441лв
2 възрастни,
2 деца 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
544лв 468лв 421лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-5 г.
520лв 450лв 403лв
2 възрастни,
3 деца 6-11 г.
646лв 553лв 502лв
2 възрастни,
3 деца 2-5 г.
520лв 450лв 403лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
520лв 450лв 403лв
3 възрастни 567лв 486лв 439лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.
567лв 486лв 439лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
592лв 504лв 457лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
567лв 486лв 439лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
592лв 504лв 457лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
592лв 504лв 457лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 0-1 г.
567лв 486лв 439лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
567лв 486лв 439лв
3 възрастни,
2 деца 2-5 г.
567лв 486лв 439лв
3 възрастни,
2 деца 6-11 г.
668лв 571лв 517лв
4 възрастни 614лв 520лв 472лв
4 възрастни,
1 дете 6-11 г.
693лв 587лв 533лв
4 възрастни,
1 дете 2-5 г.
614лв 520лв 472лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
614лв 520лв 472лв
Апартамент
Закуска и вечеря
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни 567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-5 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
2 деца 0-1 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-5 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
2 деца 6-11 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
2 деца 2-5 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
2 деца 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-5 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
3 деца 6-11 г.
639лв 585лв 533лв
2 възрастни,
3 деца 2-5 г.
567лв 520лв 472лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
567лв 520лв 472лв
3 възрастни 567лв 520лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.
567лв 520лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
567лв 520лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
567лв 520лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
567лв 520лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
567лв 520лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 0-1 г.
567лв 520лв 472лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
567лв 520лв 472лв
3 възрастни,
2 деца 2-5 г.
567лв 520лв 472лв
3 възрастни,
2 деца 6-11 г.
639лв 585лв 533лв
4 възрастни 567лв 520лв 472лв
4 възрастни,
1 дете 6-11 г.
639лв 585лв 533лв
4 възрастни,
1 дете 2-5 г.
567лв 520лв 472лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
567лв 520лв 472лв
Апартамент
Пълен пансион
08.09.
2021 - 23.09.
2021
24.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 31.10.
2021
2 възрастни 661лв 592лв 544лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.
661лв 592лв 544лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
686лв 610лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
661лв 592лв 544лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-5 г.
661лв 592лв 544лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
686лв 610лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
686лв 610лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
686лв 610лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
2 деца 0-1 г.
686лв 610лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-5 г.
661лв 592лв 544лв
2 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
2 деца 6-11 г.
708лв 630лв 583лв
2 възрастни,
2 деца 2-5 г.
661лв 592лв 544лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
661лв 592лв 544лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
708лв 630лв 583лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
708лв 630лв 583лв
2 възрастни,
2 деца 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
686лв 610лв 562лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-5 г.
661лв 592лв 544лв
2 възрастни,
3 деца 6-11 г.
803лв 713лв 659лв
2 възрастни,
3 деца 2-5 г.
661лв 592лв 544лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
661лв 592лв 544лв
3 възрастни 708лв 628лв 580лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.
708лв 628лв 580лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
733лв 646лв 598лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
708лв 628лв 580лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 6-11 г.
733лв 646лв 598лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 0-1 г.
733лв 646лв 598лв
3 възрастни,
1 дете 2-5 г.,
1 дете 0-1 г.
708лв 628лв 580лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
708лв 628лв 580лв
3 възрастни,
2 деца 2-5 г.
708лв 628лв 580лв
3 възрастни,
2 деца 6-11 г.
828лв 729лв 677лв
4 възрастни 756лв 661лв 614лв
4 възрастни,
1 дете 6-11 г.
850лв 747лв 693лв
4 възрастни,
1 дете 2-5 г.
756лв 661лв 614лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
756лв 661лв 614лв
Тагове

Akti Ouranoupoli, Akti Ouranoupoli halkidiki, Akti Ouranoupoli athos, Akti Ouranoupoli aton, Akti Ouranoupoli greece, Akti Ouranoupoli гърция, Akti Ouranoupoli атон, Akti Ouranoupoli 2021, Akti Ouranoupoli цени, Akti Ouranoupoli мнения, Akti Ouranoupoli цени 2021, Akti Ouranoupoli лято 2021, Akti Ouranoupoli ранни записвания, Akti Ouranoupoli last minute, Akti Ouranoupoli hotel, Akti Ouranoupoli hotel halkidiki, Akti Ouranoupoli hotel athos, Akti Ouranoupoli hotel aton, Akti Ouranoupoli hotel greece, Akti Ouranoupoli hotel гърция, Akti Ouranoupoli hotel атон, Akti Ouranoupoli hotel 2021, Akti Ouranoupoli hotel цени, Akti Ouranoupoli hotel мнения, Akti Ouranoupoli hotel цени 2021, Akti Ouranoupoli hotel лято 2021, Akti Ouranoupoli hotel ранни записвания, Akti Ouranoupoli hotel last minute, Акти Уранополи, Акти Уранополи гърция, Акти Уранополи атон, Акти Уранополи цени, Акти Уранополи мнения, Акти Уранополи цени 2021, Акти Уранополи лято 2021, Акти Уранополи ранни записвания, хотел акти уранополи, хотел акти уранополи гърция, хотел акти уранополи атон, хотел акти уранополи цени, хотел акти уранополи мнения, хотел акти уранополи цени 2021, хотел акти уранополи лято 2021, хотел акти уранополи ранни записвания