bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Akti Ouranoupoli

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Akti Ouranoupoli - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

2312лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3030лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Пълен пансион

12 резервации наскоро
771лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1058лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Пълен пансион

18 резервации наскоро
431лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Пълен пансион

17 резервации наскоро
308лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
267лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
390лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Пълен пансион

22 резервации наскоро

Местоположение на Akti Ouranoupoli, Халкидики

разстояние до плажа: 70м
разстояние до центъра: 2.8km

Адрес: Уранополис, Гърция


Стаи и настаняване в Akti Ouranoupoli

Хотел Akti Ouranoupoli се състои от 80 помещения, по-голямата част от които с гледка към остров Амулиани и Ситония. Модерни и просторни, напълно оборудвани предлагат комфортно настаняване на всички посетители.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

411лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
616лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
668лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
955лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
339лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
216лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
863лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
575лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1263лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
853лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
739лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
493лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
504лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
791лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
678лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
432лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1130лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
760лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
668лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
720лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1130лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
648лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1017лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
904лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
576лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
565лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
360лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
996лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
452лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
288лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
216лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
339лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
575лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
863лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1006лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
719лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
411лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
616лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
4963лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3649лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
739лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
329лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
493лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1109лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
739лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
986лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
370лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
657лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
493лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1232лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
821лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
246лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
821лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1150лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
3525лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2807лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1068лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1438лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1273лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
945лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
698лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
945лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
452лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
329лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1191лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1602лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
360лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
565лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
575лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
411лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
791лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
504лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
832лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1201лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
411лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
575лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1725лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1232лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
339лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
216лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3030лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2312лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2156лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2875лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
185лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
267лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1156лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1670лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1870лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1295лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
986лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
698лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
986лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1397лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1823лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1412лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2329лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3191лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2243лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3064лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1027лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
739лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1807лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1314лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2280лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3102лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1912лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2630лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
278лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
401лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
719лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1006лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
3513лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2589лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2406лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3022лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
863лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1150лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
6204лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
4561лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2005лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2621лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
513лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
719лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
493лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
329лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1068лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1520лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
575лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
411лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
739лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
986лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
863лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1150лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1596лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1164лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4215лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3106лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
616лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
821лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2957лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2218лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3102лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2280лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2156лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1540лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1980лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1425лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1540лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1027лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
798лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1291лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1006лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
678лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2803лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1603лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1941лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1110лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5738лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
3890лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
267лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
719лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
185лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1199лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1774лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2158лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1006лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1500лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1150лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
821лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1356лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1849лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1150лв
3-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1797лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
821лв
3-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2516лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
4377лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5609лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1047лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
760лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1889лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1396лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
821лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1109лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1604лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2097лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2329лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3191лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2156лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2875лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2406лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3145лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1368лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
998лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2329лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3191лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2589лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3513лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
863лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1150лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3106лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4215лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2670лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1951лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
760лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
554лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1797лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1283лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
760лв
16-19 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
514лв
16-19 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1515лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2008лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1270лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
777лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
576лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
904лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
216лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
863лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
575лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
339лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
986лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
657лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2013лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1355лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
432лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
678лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
339лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
216лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
513лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
760лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1028лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
247лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
699лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
164лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3289лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2467лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
401лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
278лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2713лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2056лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1336лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
658лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
945лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
925лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1603лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1110лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
812лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
513лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
565лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
719лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2251лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2969лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1233лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
925лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
483лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
688лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
411лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
288лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1283лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
8160лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1797лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
5860лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
719лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
513лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
616лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3533лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
863лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2712лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
103лв
27-28 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1725лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1232лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
616лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
863лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
144лв
27-28 Юни
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
821лв
28.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
308лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
616лв
28.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
863лв
28.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1150лв
28.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
431лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
821лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1150лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2373лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3091лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2013лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1438лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2363лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3020лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
616лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
863лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1417лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1047лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1368лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1971лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1861лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1479лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1643лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1479лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1232лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1971лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
986лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
739лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4410лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5766лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1971лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1479лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1971лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1479лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
986лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
739лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3525лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1996лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2735лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2807лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1596лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1971лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1164лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1479лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
616лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1725лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
821лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2300лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1150лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
863лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2218лв
3-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2957лв
3-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
616лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
821лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
821лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1725лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
616лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2300лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
10682лв
08.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

50 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
14789лв
08.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

50 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2620лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2004лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
863лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1150лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1971лв
20-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2629лв
20-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
3064лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2661лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3647лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2243лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1084лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
776лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2423лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1088лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1766лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1499лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1047лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
760лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
739лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
534лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2511лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3497лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2948лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2373лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1366лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1001лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
693лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
997лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2017лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2838лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
278лв
16-19 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
401лв
16-19 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1110лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1603лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
606лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
894лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
175лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
257лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
360лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
565лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
791лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
504лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
791лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
504лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
576лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
904лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
791лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
504лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
504лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
791лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
504лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
791лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
986лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
452лв
30.05-03.06
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
288лв
30.05-03.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
657лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
863лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
575лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1540лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1027лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
791лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
504лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
863лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
575лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
452лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
288лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
113лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
72лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
545лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
832лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
853лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
565лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
339лв
8-11 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
216лв
8-11 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
606лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
236лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
894лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
360лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2714лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3638лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
648лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
668лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
463лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2056лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1542лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
935лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
370лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
534лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
935лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
648лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1202лв
16-25 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
833лв
16-25 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2374лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1799лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
463лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
668лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1644лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
976лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1387лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1234лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
534лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1911лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
370лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1336лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
945лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1356лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
966лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1376лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
555лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
801лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1376лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1951лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
411лв
23-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
308лв
23-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
93лв
23-24 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
134лв
23-24 Юни
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2799лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3620лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2054лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2208лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1695лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2875лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2552лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2803лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1941лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1977лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1977лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2516лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2552лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
513лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1797лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
719лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1695лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2105лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1663лв
27.06-03.07
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2930лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2403лв
27.06-03.07
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
205лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4080лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
288лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2930лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4080лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2511лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3497лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1078лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
770лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1925лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1027лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1412лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1438лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
719лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
513лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2373лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2034лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3091лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2527лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
616лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
308лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1027лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1438лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
863лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
431лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2511лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4602лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
3497лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2930лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1977лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3575лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4080лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2696лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2967лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4117лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1551лв
10-19 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1182лв
10-19 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2300лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1725лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
616лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
821лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
620лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
456лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3208лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4029лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
863лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1150лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
863лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2482лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1824лв
20-24 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1824лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1150лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2482лв
20-24 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1596лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2464лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1164лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1848лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1249лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1002лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2280лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
616лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2629лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3102лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2875лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1971лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
821лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2156лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1725лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
821лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
4561лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3022лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2300лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
6204лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2406лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
616лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2875лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2156лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
739лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
986лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2518лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
4888лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2005лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3655лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1314лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
986лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2875лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2156лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3286лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2464лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2875лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2156лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1150лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
863лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3696лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4929лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2218лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2957лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
986лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
739лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2661лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3647лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2300лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
739лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1725лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
986лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
821лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1971лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2280лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
616лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
986лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3102лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1171лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
739лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1479лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1581лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
887лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1257лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
123лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
164лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
863лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1191лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
596лв
28.08-01.09
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
431лв
28.08-01.09
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
308лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
431лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1438лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
863лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1006лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
719лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1027лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
616лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1540лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2156лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
904лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
658лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
750лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
544лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
960лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
637лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
652лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
883лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
729лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1017лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1725лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1232лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1006лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
719лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
648лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
935лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
776лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1208лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
842лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
555лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2444лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1725лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1109лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
739лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
616лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
863лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
863лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
719лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1294лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
513лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1027лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
308лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
924лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
616лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1438лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
431лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2054лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1540лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5914лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
7393лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
3525лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2807лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2279лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1663лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1109лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
821лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
575лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
780лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2978лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2136лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
452лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2957лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2156лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
616лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2156лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1540лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
370лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
534лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1619лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2189лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2338лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3011лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
329лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
493лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
370лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
246лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Akti Ouranoupoli, Akti Ouranoupoli halkidiki, Akti Ouranoupoli athos, Akti Ouranoupoli aton, Akti Ouranoupoli greece, Akti Ouranoupoli гърция, Akti Ouranoupoli атон, Akti Ouranoupoli 2022, Akti Ouranoupoli цени, Akti Ouranoupoli мнения, Akti Ouranoupoli цени 2022, Akti Ouranoupoli лято 2022, Akti Ouranoupoli ранни записвания, Akti Ouranoupoli last minute, Akti Ouranoupoli hotel, Akti Ouranoupoli hotel halkidiki, Akti Ouranoupoli hotel athos, Akti Ouranoupoli hotel aton, Akti Ouranoupoli hotel greece, Akti Ouranoupoli hotel гърция, Akti Ouranoupoli hotel атон, Akti Ouranoupoli hotel 2022, Akti Ouranoupoli hotel цени, Akti Ouranoupoli hotel мнения, Akti Ouranoupoli hotel цени 2022, Akti Ouranoupoli hotel лято 2022, Akti Ouranoupoli hotel ранни записвания, Akti Ouranoupoli hotel last minute, Акти Уранополи, Акти Уранополи гърция, Акти Уранополи атон, Акти Уранополи цени, Акти Уранополи мнения, Акти Уранополи цени 2022, Акти Уранополи лято 2022, Акти Уранополи ранни записвания, хотел акти уранополи, хотел акти уранополи гърция, хотел акти уранополи атон, хотел акти уранополи цени, хотел акти уранополи мнения, хотел акти уранополи цени 2022, хотел акти уранополи лято 2022, хотел акти уранополи ранни записвания