bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Akti Ouranoupoli

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Akti Ouranoupoli - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

2312лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3030лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Пълен пансион

29 резервации наскоро
771лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1058лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Пълен пансион

14 резервации наскоро
308лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
431лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Пълен пансион

15 резервации наскоро
390лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Пълен пансион

30 резервации наскоро
267лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро

Местоположение на Akti Ouranoupoli, Халкидики

разстояние до плажа: 70м
разстояние до центъра: 2.8km

Адрес: Уранополис, Гърция


Стаи и настаняване в Akti Ouranoupoli

Хотел Akti Ouranoupoli се състои от 80 помещения, по-голямата част от които с гледка към остров Амулиани и Ситония. Модерни и просторни, напълно оборудвани предлагат комфортно настаняване на всички посетители.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

411лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
616лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
668лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
955лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
216лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
339лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
863лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
575лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1263лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
853лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1130лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
760лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
493лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
739лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1130лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
720лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1017лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
648лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
791лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
504лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
668лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
576лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
904лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
432лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
678лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
565лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
360лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
339лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
216лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
996лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
452лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
288лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
575лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
863лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
719лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1006лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
411лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
616лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
3649лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4963лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
493лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
739лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
329лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1109лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
370лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
986лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
739лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
246лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
821лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
493лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1232лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
657лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1150лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
821лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2807лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3525лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1068лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1438лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
945лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1273лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
698лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
945лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
452лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
329лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1191лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1602лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
360лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
565лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
575лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
411лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
504лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
791лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1201лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
832лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
411лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
575лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1232лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1725лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
216лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
339лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3030лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2312лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2156лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2875лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
267лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
185лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1156лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1670лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1295лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1870лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
986лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
698лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1397лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
986лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1412лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1823лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2329лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3191лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3064лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2243лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1027лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
739лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1314лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1807лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
3102лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2280лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
278лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
401лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1006лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
719лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3022лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2406лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3513лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2589лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
863лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1150лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
4561лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6204лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2621лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2005лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
513лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
719лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
329лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
493лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1068лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1520лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
411лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
575лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
739лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
986лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
863лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1150лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1596лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1164лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4215лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
3106лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
616лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
821лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
2218лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2957лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2280лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3102лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2156лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1540лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1980лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1425лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1540лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1027лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1291лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
798лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1006лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
678лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2803лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1603лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1941лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1110лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3890лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5738лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1199лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
719лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
185лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1006лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1774лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
267лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1500лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2158лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1150лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
821лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1849лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1356лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1797лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1150лв
3-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2516лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
821лв
3-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4377лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5609лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1047лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
760лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
821лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1396лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1109лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1889лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1604лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2097лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
3191лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2329лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2156лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2875лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2406лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3145лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
998лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1368лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2329лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3191лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2589лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3513лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
863лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1150лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
4215лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3106лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2670лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1951лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
760лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
554лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1283лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1797лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
760лв
16-19 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
514лв
16-19 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2008лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1515лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1270лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
777лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
576лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
904лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
339лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
575лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
216лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
863лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
657лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
986лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2013лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1355лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
432лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
216лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
678лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
339лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
513лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
760лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
699лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
247лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
164лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1028лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2467лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3289лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
278лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
401лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2713лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2056лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1336лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1110лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
658лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1603лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
945лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
925лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
812лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
719лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
565лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
513лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1233лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
2969лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
925лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2251лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
483лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
688лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
288лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
411лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1797лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
5860лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
8160лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1283лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
513лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
719лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3533лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
616лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2712лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
863лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
616лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
863лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1232лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
144лв
27-28 Юни
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1725лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
103лв
27-28 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
616лв
28.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
863лв
28.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
431лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
308лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
821лв
28.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1150лв
28.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
821лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1150лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
3091лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2373лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2013лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1438лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2363лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3020лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
616лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
863лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1417лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1047лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1368лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1861лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1971лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1479лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
986лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
4410лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5766лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
739лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1971лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1479лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1971лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
986лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
739лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1479лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1996лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2807лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2735лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3525лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1479лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1164лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1971лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1596лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1725лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2300лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
821лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
616лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
863лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1150лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2957лв
3-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2218лв
3-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
821лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
616лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1725лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2300лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
821лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
616лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
10682лв
08.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

50 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
14789лв
08.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

50 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2004лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2620лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1150лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
863лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2629лв
20-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1971лв
20-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2243лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2661лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3647лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3064лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1088лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
776лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1766лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2423лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1084лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1499лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
760лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1047лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
739лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
534лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2511лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3497лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2948лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2373лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1366лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
997лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
693лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1001лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2838лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
2017лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
278лв
16-19 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
401лв
16-19 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1110лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1603лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
606лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
894лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
175лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
257лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
360лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
565лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
504лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
791лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
791лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
504лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
904лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
576лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
791лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
504лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
791лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
504лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
791лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
504лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
986лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
288лв
30.05-03.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
657лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
452лв
30.05-03.06
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
863лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
575лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1540лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1027лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
504лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
791лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
575лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
863лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
288лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
452лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
72лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
113лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
832лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
545лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
565лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
853лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
339лв
8-11 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
216лв
8-11 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
606лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
360лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
894лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
236лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3638лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2714лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
668лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2056лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1542лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
648лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
463лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
935лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
370лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
534лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
648лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
935лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1202лв
16-25 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
833лв
16-25 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2374лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1799лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
463лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
668лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
976лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1234лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
370лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1644лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1387лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1336лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1911лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
534лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1356лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
945лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
966лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
801лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1376лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1376лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1951лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
555лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
134лв
23-24 Юни
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
411лв
23-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
93лв
23-24 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
308лв
23-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3620лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2799лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1977лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2208лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1695лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2054лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2803лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1941лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2552лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2875лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1977лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2516лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
719лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
513лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1797лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2552лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2403лв
27.06-03.07
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
205лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2930лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4080лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1663лв
27.06-03.07
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
288лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1695лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2105лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
4080лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2930лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2511лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3497лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
770лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1078лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1412лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1925лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1027лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1438лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2373лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2527лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2034лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
719лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
513лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3091лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
616лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
863лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1027лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
431лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
308лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1438лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3497лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1977лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3575лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4602лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2930лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2696лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
4080лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2511лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2967лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4117лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1182лв
10-19 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1551лв
10-19 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1725лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2300лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
616лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
821лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
456лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
620лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3208лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4029лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1150лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3722лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
863лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2737лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1150лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2482лв
20-24 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1824лв
20-24 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2482лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
863лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1824лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1164лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2464лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1848лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1596лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1249лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1002лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2280лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1971лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3102лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
2156лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
616лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2875лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
821лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2629лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
821лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
4561лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
616лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2406лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1725лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3022лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
6204лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2300лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2156лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2875лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
739лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
986лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
4888лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
3655лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2005лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2518лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
986лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1314лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
2156лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2875лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2464лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3286лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2875лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1150лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
863лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2156лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4929лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3696лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
986лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
739лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2218лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2957лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3647лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2661лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2300лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1725лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
739лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
986лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1971лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1479лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
821лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
739лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1581лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
616лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3102лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2280лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1171лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
986лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
887лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
863лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1191лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1257лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
164лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
123лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
431лв
28.08-01.09
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
596лв
28.08-01.09
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
431лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1438лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1006лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
616лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
863лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1027лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
308лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
719лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2156лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1540лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
658лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
904лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
750лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
544лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
960лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
883лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
637лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
652лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
729лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1017лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1232лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1725лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
719лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1006лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
648лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
935лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
776лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1208лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
842лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
555лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1725лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2444лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
739лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1109лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
616лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
863лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
431лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1438лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
924лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
616лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1027лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
719лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
863лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1294лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
308лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
513лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2054лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1540лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
7393лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
5914лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2807лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3525лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1663лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2279лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1109лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
821лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
780лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
575лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2136лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2957лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2978лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2156лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
452лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
616лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2156лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1540лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
534лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
370лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1619лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2338лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
329лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
493лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
246лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
370лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Akti Ouranoupoli, Akti Ouranoupoli halkidiki, Akti Ouranoupoli athos, Akti Ouranoupoli aton, Akti Ouranoupoli greece, Akti Ouranoupoli гърция, Akti Ouranoupoli атон, Akti Ouranoupoli 2022, Akti Ouranoupoli цени, Akti Ouranoupoli мнения, Akti Ouranoupoli цени 2022, Akti Ouranoupoli лято 2022, Akti Ouranoupoli ранни записвания, Akti Ouranoupoli last minute, Akti Ouranoupoli hotel, Akti Ouranoupoli hotel halkidiki, Akti Ouranoupoli hotel athos, Akti Ouranoupoli hotel aton, Akti Ouranoupoli hotel greece, Akti Ouranoupoli hotel гърция, Akti Ouranoupoli hotel атон, Akti Ouranoupoli hotel 2022, Akti Ouranoupoli hotel цени, Akti Ouranoupoli hotel мнения, Akti Ouranoupoli hotel цени 2022, Akti Ouranoupoli hotel лято 2022, Akti Ouranoupoli hotel ранни записвания, Akti Ouranoupoli hotel last minute, Акти Уранополи, Акти Уранополи гърция, Акти Уранополи атон, Акти Уранополи цени, Акти Уранополи мнения, Акти Уранополи цени 2022, Акти Уранополи лято 2022, Акти Уранополи ранни записвания, хотел акти уранополи, хотел акти уранополи гърция, хотел акти уранополи атон, хотел акти уранополи цени, хотел акти уранополи мнения, хотел акти уранополи цени 2022, хотел акти уранополи лято 2022, хотел акти уранополи ранни записвания

cache load