bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Akti Ouranoupoli

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Akti Ouranoupoli - Халкидики / Атон, Уранополис

Промоции в Akti Ouranoupoli, Уранополис

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2024 - 28.08.2024 , за резервации, направени преди 30.04.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

1126лв
989лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
682лв
545лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
704лв
618лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
563лв
495лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
426лв
341лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
341лв
273лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
256лв
204лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
422лв
371лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%

Местоположение на Akti Ouranoupoli, Халкидики

разстояние до плажа: 70м.
разстояние до центъра: 2.8км

Адрес: Уранополис, Гърция


Стаи и настаняване в Akti Ouranoupoli

Хотел Akti Ouranoupoli се състои от 80 помещения, по-голямата част от които с гледка към остров Амулиани и Ситония. Модерни и просторни, напълно оборудвани предлагат комфортно настаняване на всички посетители.

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2024 - 28.08.2024 , за резервации, направени преди 30.04.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1484лв
1328лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
1040лв
884лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
951лв
828лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-13%
618лв
495лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1071лв
874лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-18%
1626лв
1429лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
412лв
330лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
634лв
552лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-13%
878лв
777лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-11%
1211лв
1110лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-8%
838лв
676лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-19%
1282лв
1120лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-13%
716лв
573лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1160лв
1017лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
1454лв
1274лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-12%
954лв
775лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-19%
844лв
742лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
511лв
409лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
626лв
501лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1015лв
890лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
1266лв
1113лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
767лв
613лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
580лв
508лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
358лв
286лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2206лв
1875лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3217лв
2886лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
1854лв
1660лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
1299лв
1105лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
435лв
381лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
268лв
215лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
390лв
331лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
556лв
498лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-11%
581лв
526лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-9%
414лв
360лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
476лв
414лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-13%
309лв
247лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1305лв
1144лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
805лв
644лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
256лв
204лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
422лв
371лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
4164лв
3663лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-12%
5563лв
5062лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-9%
3259лв
2770лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4425лв
3936лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-11%
447лв
358лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
725лв
636лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
1868лв
1588лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2700лв
2420лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
2868лв
2521лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
2313лв
1966лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1749лв
1533лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
1083лв
867лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1002лв
879лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
725лв
636лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
447лв
358лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
564лв
457лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-19%
897лв
790лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
2037лв
1731лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3047лв
2742лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-10%
1931лв
1738лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2653лв
2460лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
3830лв
3385лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
2964лв
2519лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1552лв
1394лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
1053лв
895лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4139лв
3718лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
2807лв
2386лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
859лв
772лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
582лв
495лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4819лв
4271лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
3653лв
3105лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1016лв
864лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1516лв
1363лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
5348лв
4755лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
3949лв
3356лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
5305лв
4919лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-7%
3862лв
3476лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1010лв
900лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-11%
1426лв
1316лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
959лв
830лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
1347лв
1219лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
1203лв
1081лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
815лв
693лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3163лв
2821лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-11%
582лв
495лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2274лв
1933лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
859лв
772лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
582лв
495лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
859лв
772лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
869лв
739лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1257лв
1127лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
1298лв
1162лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
910лв
773лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3192лв
2821лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-12%
2470лв
2099лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1372лв
1247лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-9%
983лв
859лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-13%
1545лв
1390лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2100лв
1945лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-7%
4390лв
4038лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
3524лв
3172лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4111лв
3700лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
5355лв
4944лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
927лв
834лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1260лв
1167лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
2516лв
2107лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-16%
3792лв
3384лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-11%
1253лв
1032лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
734лв
611лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-17%
1975лв
1753лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1123лв
999лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
931лв
791лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1375лв
1235лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
4139лв
3718лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-10%
2807лв
2386лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1113лв
996лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
780лв
663лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2703лв
2433лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3714лв
3443лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-7%
927лв
834лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1260лв
1167лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-7%
1569лв
1386лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
2235лв
2052лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-8%
927лв
830лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-11%
910лв
773лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
650лв
552лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1298лв
1162лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
524лв
419лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
857лв
752лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
447лв
358лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
725лв
636лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
1160лв
1017лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
716лв
573лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
447лв
358лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1429лв
1259лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
725лв
636лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
846лв
677лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
870лв
763лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
537лв
430лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
3595лв
3186лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
2729лв
2319лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2729лв
2319лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3595лв
3186лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-11%
3306лв
2940лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
2440лв
2074лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
766лв
651лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1099лв
984лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
2569лв
2300лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-10%
4102лв
3687лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
2770лв
2355лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1792лв
1523лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1298лв
1162лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
910лв
773лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5503лв
4911лв
27.06-04.07
4 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-11%
3949лв
3356лв
27.06-04.07
4 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5503лв
4911лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
3754лв
3364лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-10%
3949лв
3356лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2599лв
2209лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4584лв
4076лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
3385лв
2877лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4110лв
3586лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-13%
1966лв
1718лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
2743лв
2495лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-9%
5509лв
4985лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
1260лв
1167лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-7%
927лв
834лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3089лв
2780лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
4089лв
3780лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
4171лв
3754лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
5836лв
5419лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-7%
3524лв
3172лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
4390лв
4038лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
1470лв
1362лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
1081лв
973лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1460лв
1314лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2043лв
1897лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-7%
1394лв
1237лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-11%
1976лв
1819лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-8%
1025лв
944лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
748лв
667лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
2964лв
2519лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4030лв
3585лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
290лв
254лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
179лв
143лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
725лв
636лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
447лв
358лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1015лв
890лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
626лв
501лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1224лв
1080лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
447лв
358лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
725лв
636лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
474лв
385лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-19%
752лв
663лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1149лв
1026лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
761лв
638лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-16%
1031лв
927лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-10%
3184лв
2706лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4428лв
3950лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
698лв
594лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2748лв
2465лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-10%
1594лв
1355лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1881лв
1599лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2260лв
2021лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-11%
3709лв
3319лв
27.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-11%
2599лв
2209лв
27.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2105лв
1789лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
4513лв
3836лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
6289лв
5612лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
3104лв
2788лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
2964лв
2519лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2470лв
2099лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3741лв
3296лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
3192лв
2821лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
2064лв
1854лв
1-12 Юли
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
469лв
420лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
325лв
276лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1819лв
1546лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2596лв
2323лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
1454лв
1244лв
1-12 Юли
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-14%
2964лв
2519лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1228лв
1044лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1811лв
1627лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-10%
3741лв
3296лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
3385лв
2877лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4584лв
4076лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-11%
959лв
830лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-13%
1347лв
1219лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-10%
4655лв
4167лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
3644лв
3157лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
5591лв
5125лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
4003лв
3537лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
853лв
748лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
3530лв
3229лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-9%
1396лв
1276лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-9%
1008лв
887лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
2519лв
2219лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
1186лв
1081лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-9%
7361лв
6596лв
10-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
10025лв
9261лв
10-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-8%
1043лв
938лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1459лв
1355лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-7%
1236лв
1112лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1680лв
1556лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-7%
4943лв
4449лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
6542лв
6048лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-8%
1081лв
973лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1470лв
1362лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-7%
5873лв
5286лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
4085лв
3793лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
7650лв
7063лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-8%
2919лв
2628лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1890лв
1751лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-7%
4089лв
3780лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
3089лв
2780лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1390лв
1251лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
16798лв
15562лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
12358лв
11122лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1890лв
1751лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
1470лв
1362лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
1390лв
1251лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1081лв
973лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1260лв
1167лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
927лв
834лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1081лв
973лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1470лв
1362лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
818лв
756лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-8%
618лв
556лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1460лв
1314лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2043лв
1897лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
2653лв
2460лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
5853лв
5384лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-8%
4699лв
4229лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1931лв
1738лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1460лв
1314лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2043лв
1897лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-7%
2100лв
1945лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
1545лв
1390лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1081лв
973лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1470лв
1362лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-7%
1943лв
1781лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-8%
1360лв
1198лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
6345лв
5680лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
3981лв
3576лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
3204лв
2799лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-13%
4346лв
3682лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1323лв
1190лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
934лв
802лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-14%
780лв
663лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5811лв
4939лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1113лв
996лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
8009лв
7138лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-11%
2925лв
2518лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-14%
2037лв
1629лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
937лв
750лв
1-12 Май
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1548лв
1360лв
1-12 Май
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-12%
422лв
371лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
256лв
204лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
704лв
618лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
426лв
341лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
426лв
341лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
281лв
247лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
1361лв
1089лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2161лв
1889лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-13%
704лв
618лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
170лв
136лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
281лв
247лв
4-6 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
170лв
136лв
4-6 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
985лв
866лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
596лв
477лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
618лв
494лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1006лв
883лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
866лв
759лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-12%
533лв
426лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
268лв
215лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
435лв
381лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
290лв
254лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
179лв
143лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
537лв
430лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
870лв
763лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
1015лв
890лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
537лв
430лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
626лв
501лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
870лв
763лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
626лв
501лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
870лв
763лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
1015лв
890лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
537лв
430лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
435лв
381лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
870лв
763лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
537лв
430лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
268лв
215лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1429лв
1259лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
2308лв
1901лв
1-18 Юни
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
846лв
677лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
4214лв
3537лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-16%
6267лв
5591лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
3723лв
3317лв
1-18 Юни
на човек

17 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
537лв
430лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
580лв
508лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
358лв
286лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
870лв
763лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
3607лв
3218лв
4-26 Юни
на човек

22 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-11%
725лв
636лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
1074лв
859лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3581лв
2981лв
4-21 Юни
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-17%
2386лв
1997лв
4-26 Юни
на човек

22 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-16%
1740лв
1525лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
447лв
358лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
5468лв
4868лв
4-21 Юни
на човек

17 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-11%
435лв
381лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
268лв
215лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
850лв
709лв
8-16 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-17%
834лв
691лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-17%
2410лв
2145лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-11%
1294лв
1153лв
8-16 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
1544лв
1279лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-17%
1333лв
1190лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-11%
1321лв
1181лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
877лв
737лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-16%
3659лв
3246лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-11%
2648лв
2235лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-16%
1031лв
927лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
698лв
594лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2750лв
2471лв
12-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
1862лв
1583лв
12-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1683лв
1518лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-10%
1100лв
935лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1375лв
1235лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-10%
2177лв
1958лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-10%
1203лв
1081лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-10%
931лв
791лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2612лв
2350лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
1455лв
1237лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1746лв
1484лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
815лв
693лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4421лв
3974лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
2978лв
2531лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
582лв
495лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
859лв
772лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
3439лв
3098лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-10%
2273лв
1932лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
712лв
605лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2273лв
1932лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1045лв
938лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
3439лв
3098лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
3301лв
2806лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1244лв
1116лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
4312лв
3816лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
855лв
727лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2515лв
2254лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-10%
4217лв
3585лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3340лв
2839лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5816лв
5183лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-11%
1738лв
1477лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4584лв
4083лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
1402лв
1192лв
23.06-04.07
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
882лв
750лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2013лв
1803лв
23.06-04.07
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-10%
1271лв
1139лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-10%
1827лв
1637лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-10%
1272лв
1081лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1286лв
1093лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
896лв
762лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1937лв
1646лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1272лв
1081лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1827лв
1637лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
1285лв
1150лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1841лв
1648лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
2514лв
2224лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
3192лв
2821лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
2470лв
2099лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3709лв
3319лв
26.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-11%
927лв
830лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
650лв
552лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2599лв
2209лв
26.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4468лв
3950лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
1819лв
1546лв
27.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1819лв
1546лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2596лв
2323лв
27.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
2596лв
2323лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-11%
3458лв
2939лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2967лв
2655лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-11%
5745лв
5078лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
2079лв
1767лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4446лв
3779лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3385лв
2877лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1694лв
1440лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2117лв
1799лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1403лв
1193лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4584лв
4076лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
2138лв
1884лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
2069лв
1859лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
2672лв
2354лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
2346лв
2102лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
638лв
564лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
494лв
420лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1113лв
996лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
1624лв
1381лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
780лв
663лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2346лв
2102лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
1624лв
1381лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4129лв
3708лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-10%
2908лв
2487лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-14%
910лв
773лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1298лв
1162лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-11%
5348лв
4755лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
3949лв
3356лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1557лв
1413лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-9%
1294лв
1121лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-13%
2694лв
2438лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
2010лв
1728лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-14%
1113лв
969лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-13%
1877лв
1704лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-9%
1917лв
1661лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-13%
2877лв
2594лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
3150лв
2737лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
2072лв
1800лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-13%
1582лв
1442лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-9%
2938лв
2666лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-9%
1138лв
998лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
4217лв
3803лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
2469лв
2245лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-9%
2277лв
1986лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
2832лв
2541лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1747лв
1524лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-13%
4218лв
3739лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-11%
1421лв
1305лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-8%
2750лв
2426лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
5772лв
5294лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
3472лв
3147лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-9%
1032лв
916лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-11%
1655лв
1528лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
1211лв
1084лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
3754лв
3378лв
11-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
5252лв
4877лв
11-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-7%
2937лв
2643лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
3658лв
3365лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-8%
4325лв
3893лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
5724лв
5292лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
2520лв
2334лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
1854лв
1668лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2918лв
2709лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-7%
2085лв
1877лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1854лв
1668лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1931лв
1738лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2653лв
2460лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-7%
2520лв
2334лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-7%
2940лв
2723лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
2163лв
1946лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3476лв
3128лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2317лв
2085лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
5530лв
5077лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-8%
4531лв
4078лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
3183лв
2951лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
2043лв
1897лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-7%
1751лв
1626лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-7%
1460лв
1314лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1251лв
1126лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4775лв
4427лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-7%
2520лв
2334лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-7%
1877лв
1689лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2100лв
1945лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-7%
927лв
834лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2940лв
2723лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-7%
1668лв
1501лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
3780лв
3502лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-7%
1460лв
1314лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1081лв
973лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2317лв
2085лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2163лв
1946лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3707лв
3337лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2626лв
2438лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-7%
2334лв
2167лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-7%
4906лв
4536лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-8%
2043лв
1897лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-7%
1545лв
1390лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1854лв
1668лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3183лв
2951лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-7%
2780лв
2502лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
1470лв
1362лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
1260лв
1167лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-7%
3714лв
3443лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
2937лв
2643лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2703лв
2433лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
3492лв
3198лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
2703лв
2433лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3714лв
3443лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
8399лв
7781лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
2100лв
1945лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-7%
840лв
778лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
618лв
556лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1545лв
1390лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
6179лв
5561лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1931лв
1738лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2653лв
2460лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
4111лв
3700лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
5122лв
4711лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
4111лв
3700лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4888лв
4477лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-8%
5587лв
5117лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
3502лв
3251лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
2502лв
2252лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
4699лв
4229лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
4085лв
3793лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
2919лв
2628лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
4325лв
3893лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
5879лв
5447лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-7%
5879лв
5447лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
4325лв
3893лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
309лв
278лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
420лв
389лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-7%
618лв
556лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
840лв
778лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-7%
4325лв
3893лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
5724лв
5292лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
2626лв
2438лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-7%
1877лв
1689лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
4085лв
3793лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-7%
2919лв
2628лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1470лв
1362лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-7%
1081лв
973лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2163лв
1946лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2940лв
2723лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-7%
5826лв
5370лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
3183лв
2951лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-7%
2317лв
2085лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
4271лв
3816лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-11%
3925лв
3483лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-11%
4935лв
4493лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-9%
4853лв
4459лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
3653лв
3260лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-11%
3591лв
3301лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-8%
2581лв
2290лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-11%
2051лв
1888лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
1496лв
1333лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
4110лв
3586лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
1393лв
1278лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-8%
976лв
861лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
5664лв
5140лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-9%
2128лв
1824лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-14%
3044лв
2612лв
28.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-14%
3016лв
2712лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
4054лв
3623лв
28.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
1169лв
994лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1669лв
1494лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1272лв
1081лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
4406лв
3745лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1827лв
1637лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
6006лв
5345лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
2225лв
1991лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
2596лв
2323лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
1814лв
1625лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
1259лв
1070лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1819лв
1546лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1559лв
1325лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
556лв
498лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
1210лв
1028лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1792лв
1611лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
390лв
331лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
556лв
498лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
390лв
331лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1773лв
1590лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
260лв
221лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5010лв
4492лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-10%
3456лв
2938лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
371лв
332лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
1218лв
1035лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
2434лв
2185лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-10%
1657лв
1408лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1203лв
1081лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
3993лв
3574лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-10%
2793лв
2374лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
815лв
693лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2328лв
1979лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3327лв
2978лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
1886лв
1603лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2885лв
2602лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
698лв
594лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1031лв
927лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
962лв
867лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
629лв
534лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
931лв
791лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1375лв
1235лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
859лв
772лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
582лв
495лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
516лв
463лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
349лв
297лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
761лв
627лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
1150лв
1015лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-12%
344лв
309лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
233лв
198лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1010лв
824лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
1593лв
1406лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
998лв
798лв
30.09-11.10
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1609лв
1409лв
30.09-11.10
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1407лв
1237лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
596лв
477лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
852лв
682лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
682лв
545лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
985лв
866лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
1126лв
989лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
447лв
358лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
537лв
430лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
895лв
716лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
870лв
763лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
1740лв
1525лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
1450лв
1271лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
1119лв
895лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1841лв
1617лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
1074лв
859лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1432лв
1146лв
1-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2320лв
2034лв
1-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
725лв
636лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
3184лв
2706лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4194лв
3717лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
4194лв
3717лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
3184лв
2706лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4272лв
3783лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-11%
3262лв
2773лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
822лв
699лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1239лв
1115лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-10%
3752лв
3319лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
2885лв
2453лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1949лв
1657лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2815лв
2523лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
1949лв
1657лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2815лв
2523лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-10%
3285лв
2943лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
2274лв
1933лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2540лв
2159лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3406лв
3025лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-11%
3458лв
2939лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3622лв
3253лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
4702лв
4183лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
2456лв
2088лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3285лв
2943лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
2274лв
1933лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1559лв
1325лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
910лв
773лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
910лв
773лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1113лв
996лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-11%
742лв
664лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
927лв
830лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-11%
780лв
663лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1298лв
1162лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-11%
520лв
442лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
650лв
552лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1169лв
994лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2225лв
1991лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
1669лв
1494лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1298лв
1162лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%